Context

Door (continue) verbetering van de interne organisatie kunnen we onze maatschappelijke opgaven nog beter uitvoeren.

Acties

  1. Wij verrichten minimaal één onderzoek op basis van artikel 217a Provinciewet.
  2. Wij begeleiden en adviseren bij onderzoeken van de Rekenkamer Oost-Nederland.
  3. Wij plannen, coördineren, voeren uit en reviewen de verbijzonderde interne controles. De accountant steunt op onze werkzaamheden bij haar interim controle.
  4. Wij leggen het normenkader rechtmatigheid bij de Monitor 2018-I ter vaststelling voor aan Provinciale Staten. In dit kader zijn opgenomen de goedkeurings- en rapporteringstoleranties voor de accountantscontrole.
  5. Wij implementeren het nieuwe risicomanagement beleid en het bijbehorende uitvoeringsbeleid in de organisatie.

Toelichting op voortgang

De geformuleerde acties zijn conform planning geraliseerd. Naast de reguliere activiteiten is geinvesteerd in het uitbreiden van contacten met collega provincies en de ons omringende gemeenten op het vakgebied van control, in het bijzonder risicomanagement en rechtmatigheid. Vanuit deze contacten komen wij tot het inzicht dat er naast structurele (gecompliceerde) taken de provincies steeds meer complexe taken (opgaven) krijgt waarbij het traditionele controlinstrumentarium wellicht onvoldoende zekerheid geeft. Er is daarom verkend of dat leidt tot de noodzaak tot ontwikkeling en inzet van meer softcontrols op de complexe activiteiten. Verder blijkt dat door toenemende eisen van (de toezichthouders op de) accountants onze ambitie ten aanzien van de verbijzondere interne controle bijgesteld moet worden. Dit komt mooi samen met de ontwikkelingen rondom rechtmatigheid waarbij wij ons in de toekomst moeten verantwoorden over de rechtmatigheid (van de verantwoorde uitgaven).

Financiën

Geen afwijking.

Basisinformatie

Verantwoordelijk portefeuillehouder:

Eddy van Hijum

Rol provincie:

Dit is onze reguliere taak.

Looptijd prestatie:

Structureel.

Relatie met reserve Natuurnetwerk Nederland / Kwaliteit van Overijssel:

Nee.