Context

Het project voeren we uit in samenwerking met Rijkswaterstaat, als onderdeel van het programma Ruimte voor de Rivier. Fase 2 van IJsseldelta wordt versneld uitgevoerd. Tussen dit project en het programma voor fase 2 stemmen we af. Als onderdeel van de gebiedsontwikkeling bereidt gemeente Kampen woningbouw voor in het gebied grenzend aan het projectgebied. Het bestemmingsplan hiervoor is in 2015 door de Raad van State vernietigd. De gemeenteraad heeft er mee ingestemd om een bestemmingsplanherziening voor te bereiden, gericht op het alsnog realiseren van fase 1 van het aangepaste woningbouwprogramma voor het dorp Reeve (600 woningen). Het project is volop in uitvoering (realisatiefase). In 2018 worden belangrijke onderdelen van dit project opgeleverd.

Acties

  1. Oplevering en overdracht van vrijwel alle objecten projectdeel IJsseldelta Zuid (hoogwatergeul is functioneel inzetbaar eind 2018).
  2. Van de vaargeul en de recreatieschutsluis wordt de provincie eindbeheerder (oplevering en overdracht naar verwachting eind 2018).
  3. Voor het volledig bevaarbaar maken van het Reevediep zijn aanvullende plannen ontwikkeld. Definitieve besluitvorming vindt in het najaar van 2017 plaats. De uitvoering van de maatregelen om de vaargeul volledig bevaarbaar te maken zijn eind 2017, begin 2018 gepland, zodat de vaarverbinding vanaf vaarseizoen 2019 in z’n geheel gebruikt kan worden.

Toelichting op voortgang

Actie 1: Het gereedkomen van de dijken, gemalen en een deel van de vaargeul is doorgeschoven van 31 december 2018 naar 1 april 2019.  Deze vertraging heeft verder geen grote gevolgen voor de uitvoering van het project.

Actie 2: De oplevering van de vaargeul en recreatieschutsluis is doorgeschoven van 31 december 2018 naar 1 april 2019.

Actie 3: Om de doorgaande vaarroute veilig te stellen zijn er begin 2018 rieteilandjes aangelegd. Op het vastgestelde

bestemmingsplan is beroep aangetekend. De Raad van State heeft dit, samen met de beroepen op het bestemmingsplan Reevedorp, gelijktijdig behandeld op 7 december 2018. De uitspraak wordt begin 2019 verwacht.

Financiën

In totaal heeft de provincie Overijssel in 2018 een bedrag van € 22,5 miljoen bijgedragen in dit Ruimte voor de Rivier project. Hiervoor was een bedrag van € 23 miljoen geraamd. De onderuitputting op het budget van 2018 ad € 0,5 miljoen blijft in de UKvO. Deze onderuitputting heeft voornamelijk betrekking op een voordeel van inhuur van externen ten opzichte van de begroting. Dit is mede ontstaan doordat uren van externe medewerkers verrekend kunnen worden met fase 2.

De provincie neemt voor 34 % risicodragend deel aan dit project. De huidige prognose eindstand van het totale project komt circa € 3 miljoen voordeliger uit dan het beschikbare budget. Op basis van de prognose zal resterend nog € 19,1 miljoen verrekend moeten worden met het Rijk. Aangezien het grootste deel van de kosten inmiddels zijn gemaakt is het aannemelijk dat in 2019 hier het grootste deel van verrekend gaat worden. Naar verwachting is dit in 2019 € 18,2 miljoen en in 2020 resteert dan nog € 0,9 miljoen. Alle bedragen zijn exclusief BTW.  Bij Monitor I van 2019 zal dit aan de begroting 2019 worden toegekend op basis van geactualiseerde bedragen.

In verband met de positieve prognose binnen het project en de te verwachten BTW meevaller voor de provincie wordt bij de finale kwijting in (naar verwachting) 2020 een meevaller in het budget voor de provincie Overijssel verwacht. Daarover zal u tezijnertijd worden geinformeerd.

Begrotingswijziging GS

Basisinformatie

Verantwoordelijk portefeuillehouder:

Bert Boerman

Rol provincie:

Wij zijn mede opdrachtgever van het project en voor 34% risicodragend in de realisatie van de verkorte zomerbedverlaging Beneden-IJssel in combinatie met aanleg hoogwatergeul bij Kampen.

Looptijd prestatie:

Niet structureel. Eindigt naar verwachting in 2019

Relatie met reserve Natuurnetwerk Nederland / Kwaliteit van Overijssel:

Ja. Bijbehorend investeringsvoorstel:

Realisatie Ruimte voor de Rivier IJsseldelta [PS/2013/240 ] (bijbehorend besluit).

Project website:

Website ruimte voor de rivier IJsseldelta