Context

Overijssel is een broedplaats van nieuw talent. Verschillende  partners, zoals de poppodia en productiehuizen, zetten zich in voor de ontwikkeling van het talent van individuen of van groepen die de ambitie hebben om zich op het professionele carrièrepad te begeven. Wij willen nieuwe makers rechtstreeks op weg helpen en ondersteunen daarnaast instellingen  die talentontwikkeling tot doel hebben. In het Cultuurmanifest Oost-Nederland 2017-2020 hebben wij daarom, met onze partners in Overijssel en Gelderland, de ambitie over de opzet van een proeftuin talentontwikkeling opgenomen.

Acties

  1. Wij maken met de regeling Nieuwe Makers ten minste vier talentontwikkelingstrajecten van nieuwe makers mogelijk.
  2. Wij monitoren de afspraken die wij met circa negen culturele instellingen hebben gemaakt over de uitvoering van hun activiteitenprogramma's 2017-2018 die wij met onze regeling Cultureel aanbod en talentontwikkeling 2017-2018 mogelijk hebben gemaakt. Daarnaast bereiden wij het vervolg op deze regeling voor de periode 2019-2020 voor (zie ook prestatie 6.2.2).
  3. Wij monitoren de prestatieafspraken met de vier grote poppodia over hun activiteiten voor de ontwikkeling van nieuw talent.

Toelichting op voortgang

Actie 1: Met de regeling Nieuwe Makers Overijssel hebben wij een ontwikkelingstraject van vijf nieuwe makers mogelijk gemaakt. De makers werken in dit traject onder begeleiding van een culturele instelling aan hun persoonlijke, artistieke en zakelijke leerdoelen, waarmee hun positie op de arbeidsmarkt wordt verstevigd.

Actie 2: Wij zetten in op versteviging van culturele instellingen met de regeling Cultureel aanbod en talentontwikkeling'. Wij hebben daarom onze onafhankelijke adviescommissie Cultuur gevraagd om de voortgangsrapportages te analyseren van de negen instellingen die subsidie van ons ontvingen vooor 2017-2018. Met de adviezen van de commissie konden de instellingen hun artistieke en zakelijke kwaliteit verder versterken.

In de zomer is de regeling opengesteld voor de periode 2019-2020.

Actie 3: De afspraken met de poppodia  Burgerweeshuis (Deventer), Hedon (Zwolle) en Metropool (Hengelo) zijn nagekomen. Poppodium Atak (Enschede).  is begin 2018 failliet verklaard. De activiteiten van Atak worden voortgezet door Metropool. Dit podium werd het eerste bovenstedelijke poppodium van Nederland.  Dit poppodium voor Twente is verdergegaan onder de naam Metropool.

Financiën

Begrotingswijziging GS

Het saldo van de jaarschijf 2018 is voor eeen bedrag van €2.000 nodig voor het uitvoeren van het cultuurprogramma 2017-2020. Op basis van de spelregels van de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel hebben wij besloten om een bedrag van €2.000 te onttrekken aan de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel en toe te voegen aan de jaarschijf 2019 van prestatie 6.3.3 van de begroting 2019.

Basisinformatie

Verantwoordelijk portefeuillehouder:

Hester Maij

Looptijd prestatie:

Structureel.

Relatie met reserve Natuurnetwerk Nederland / Kwaliteit van Overijssel:

Ja. Bijbehorend investeringsvoorstel:

Statenvoorstel Cultuurbeleid 2017 - 2020 [PS/2016/332 ] (voorgesteld besluit).

Project website:

Cultuurnota 2017 - 2020 & Uitvoeringsprogramma Cultuur 2017-2020 (PS/2016/922)