Context

De regionale verkeersmanagementteams zijn intensief betrokken bij de verschillende programma’s als Talking Traffic, Data-top-8 en Slimme Mobiliteit in Overijssel.

Acties

  1. Wij winnen verkeersdata in en stellen deze beschikbaar aan serviceproviders ten behoeve van de doorstroming van het verkeer.
  2. Wij werken samen met Rijkswaterstaat in de verkeerscentrale Noordoost Nederland ten behoeve van de doorstroming van het verkeer.

Toelichting op voortgang

Wij werken al jaren met andere wegbeheerders samen aan de bereikbaarheid en doorstroming op het gezamenlijk wegennet. Voor het sturen van het verkeer (o.a. inzetten van omleidingsroutes en aanpassen van groentijden van verkeerslichten) over het regionaal wegennet wordt sinds 2015 gebruik gemaakt van de Regiodesk bij de verkeerscentrale van Rijkswaterstaat. Uit evaluatie in 2018 is gebleken, dat dit een positieve uitwerking heeft voor de weggebruikers in Overijssel en verbeterde onderlinge afstemming tussen de wegbeheerders. Daarom is de intentie uitgesproken de samenwerking voort te zetten en een nieuwe samenwerkingsperiode aan te gaan voor de duur van minimaal 3 jaar tot maximaal 7 jaar.

Daarnaaste hebben wij als provincie in twee regio’s (Zwolle-Kampen en Twente) een trekkersrol als het gaat om het afstemmen van verkeershinder en de inzet van gecoördineerd regionaal verkeersmanagement. Ook bij de CleanTech Regio zijn wij goed bij de samenwerking aangehaakt. Door de goede samenwerking is de hinder, ondanks de vele werkzaamheden van afgelopen periode, tot het minimum beperkt gebleven.

Incident Management is onverminderd toegepast op de belangrijkste provinciale wegen. Voor actuele verkeersinformatie ten behoeve van verkeersmanagement wordt nu in de verkeerscentrale gebruik gemaakt van Floating Car Data. Dit is verkeersinformatie, die afkomstig is uit de voertuigen (of hun bestuurders) zelf. Hierdoor hoeven wij zelf minder te investeren in systemen langs de weg. Voor een aantal belangrijke wegen in Overijssel zijn regionale regelscenario’s (een set van vooraf afgesproken verkeersmaatregelen bij files, evenementen of calamiteiten) geactualiseerd. Daarnaast zijn wij tezamen met de regio's nauw betrokken bij de landelijke uitrol van het project ‘Talking Traffic’. Met de inkoop van de uitrol van ruim 100 slimme verkeersregelinstallaties binnen de 3 regio's van Overijssel zijn we landelijk goed vertegenwoordigd. Binnen de CleanTech Regio zijn de eerste slimme verkeerslichten in de praktijk toegepast en getest.

Financiën

Geen afwijking.

Basisinformatie

Verantwoordelijk portefeuillehouder:

Bert Boerman

Rol provincie:

De provincie werkt, als het gaat om verkeersmanagement, in de rol van wegbeheerder, regisseur en samenwerkingspartner en markt initiator.

Looptijd prestatie:

Structureel.

Relatie met reserve Natuurnetwerk Nederland / Kwaliteit van Overijssel:

Nee.