Context

Mede door ons breedbandbeleid is de markt geactiveerd om breedbandnetwerken aan te leggen in het buitengebied en op bedrijventerreinen. Dit gebeurt goeddeels zonder subsidie. Wanneer de uitrol volgens plan verloopt, heeft bijna heel Overijssel eind 2018 toegang tot breedband. Een klein deel van de adressen wordt aangesloten tegen een aanvullende eenmalige bijdrage.

Acties

  1. Wij bewaken de uitrol van breedbandnetwerken in het buitengebied en op bedrijventerreinen.

Toelichting op voortgang

In 2018 zijn de resterende vraagbundelingstrajecten succesvol afgerond door samenwerking tussen Glasvezelbuitenaf en bewonersinitiatieven. Nagenoeg alle adressen in de buitengebieden en op bedrijventerreinen krijgen daardoor toegang tot breedband internet. De ambitie om 98% van de Overijsselse adressen in het buitengebied te voorzien van breedband internet wordt daarmee bereikt.

In de Kop van Overijssel is de aanleg in voorbereiding of gaande. In Deventer wordt eveneens de laatste hand gelegd aan de realisatie. De overige buitengebieden in Overijssel zijn gereed en voorzien van glasvezel.

Voor de circa 500 maatwerkadressen in het Vechtdal en Twente is bekeken of een financiële bijdrage van de provincie Overijssel soelaas biedt om een aansluiting te krijgen. Dit bleek in overleg met de initiatiefnemer / netwerkeigenaar niet mogelijk om redenen van staatssteun, aanbestedingsregels en gelijke behandeling van bewoners van het buitengebied. Veel bewoners hebben in de eerste fase van de breedbandinitiatieven een eigen bijdrage gedaan om een aansluiting te krijgen.

Om de resterende adressen te voorzien van breedband internet is in samenwerking met Glasvezelbuitenaf en een derde partij een proef gestart met draadloos breedband internet. De resultaten hiervan worden voor de zomer 2019 bekend. Daarnaast wordt met andere netwerkeigenaren gesproken over het bredere beschikbaar maken van breedbanddiensten in het buitengebied.

Financiën

Begrotingswijziging PS

Voortzetting 1000 kansenplan

Op 7 november hebben Provinciale Staten een motie aangenomen waarin wordt verzocht te onderzoeken of er aanvullend budget kan komen voor het 1.000 kansen plan. Bij brief van 11 december 2018 met kenmerk 2018/0517806 heeft u aan de Staten toegezegd een dekkingsvoorstel te presenteren bij de jaarrekening. Wij stellenu bij deze jaarrekening voor om dekking van in totaal € 1,25 miljoen beschikbaar te stellen uit 3 prestaties te weten Breedband, Overijssel innoveert en het MKB-programma.

Wij stellen u voor om van de resterende middelen voor prestatie 5.1.4 in de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel € 450.000 over te hevelen naar prestatie 5.2.3, ten behoeve van het 1000 kansenplan. Tevens stellen wij u voor om dit bedrag te onttrekken aan deze reserve en toe te voegen aan het budget 2019 van prestatie 5.2.3.

Vrijval saldo UKVO en Risicoreserve Breedband naar de Algemene Middelen

Voorts stellen wij voor om het restantbudget van Breedband, een bedrag van € 1.366.000, te onttrekken aan Reserve Uitvoering Kwaliteit van Overijssel en toe te voegen aan de Algemene reserve. En wij stellen u ook voor om een bedrag van € 2.000.000 te onttrekken aan Riscioreserve Breedband en toe te voegen aan de Algemene Reserve.

Deze wijziging wordt verwerkt onder KT20.

Begrotingswijziging GS

Prestatie 5.1.4 is nu voltooid, behoudens wat afrondende werkzaamheden in 2019. Het restant budget wordt voor 3 doelen ingezet. Hiervoor doen wij u drie voorstellen tot begrotingswijziging, waarvan één GS-wijziging en twee PS-wijzigingen. Het betreft:

  • Voldoen van lopende verplichtingen in 2019.
  • Voortzetting 1000 kansenplan
  • Vrijval saldo UKVO en Risicoreserve Breedband naar de Algemene Middelen

Voldoen aan de lopende verplichtingen in 2019:

Op basis van de spelregels van de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel hebben wij besloten om een bedrag van € 200.000 te onttrekken aan de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel en toe te voegen aan de jaarschijf 2019 van prestatie 5.1.4 van de begroting 2019.

Basisinformatie

Verantwoordelijk portefeuillehouder:

Eddy van Hijum

Rol provincie:

Bij deze prestatie vervullen wij de rol van investeerder en belangenassembleur.

Looptijd prestatie:

Niet structureel. Eindigt naar verwachting in

Relatie met reserve Natuurnetwerk Nederland / Kwaliteit van Overijssel:

Ja. Bijbehorend investeringsvoorstel:

Statenvoorstel Investeringsvoorstel breedbandinfrastructuur [PS/2013/126 ] (bijbehorend besluit).