Context

Deze prestatie betreft deels een continuering van de lopende werkzaamheden, specifiek het saneren van spoedlocaties. Op 2 februari 2016 is het  Meerjarenprogramma bodemsanering 2016 - 2020 door Gedeputeerde Staten vastgesteld, waarin onder andere de verdere sanering van de verontreinigde bodemlocaties is opgenomen. De resterende asbestbodemsaneringsopgave geven wij vorm, vanuit een integrale benadering van de asbestketen en gericht op een verbetering van de leefomgevingskwaliteit. Deze prestatie wordt volledig gefinancierd vanuit het Provinciefonds (Decentralisatie Uitkering Bodem (DUB), Rijksgeld).

Acties

  1. Wij houden de programmering van het Meerjarenprogramma bodemsanering 2016 - 2020 actueel.

Toelichting op voortgang

We hebben de programmering van het Meerjarenprogramma bodemsanering 2016 - 2020 actueel gehouden.

Financiën

Voor de financiële toelichting, zie beleidsdoel.

Basisinformatie

Verantwoordelijk portefeuillehouder:

Annemieke Traag

Rol provincie:

De provincie vervult meerdere rollen, waaronder faciliteerder, regisseur. investeerder, uitvoerder, belangenassembleur.

Looptijd prestatie:

Niet structureel. Eindigt naar verwachting in 2020

Relatie met reserve Natuurnetwerk Nederland / Kwaliteit van Overijssel:

Nee.