Context

Er is nadrukkelijk gekozen voor een integrale aanpak met (nieuwe) partners en stakeholders. Beleidsthema verkeersveiligheid wordt veelal sectoraal ingevuld vanuit de werkvelden binnen verkeer en vervoer. Er liggen kansen om verkeersveiligheid meer integraal op te pakken. Kansrijke beleidsvelden zijn ruimtelijke ordening, volksgezondheid en onderwijs. Ook het sluiten van 'safety deals' met verschillende maatschappelijke organisaties en/of bedrijfsleven biedt kansen.