Context

Een actuele kaderstelling is essentieel voor het realiseren van onze ambitie. Net zoals wij bij Kerntaak 2 Milieu en Energie de kaders stellen voor de milieuwetten doen wij dat in kerntaak 3 Vitaal platteland voor de groene wetten. Duidelijke en uitvoerbare voorschriften in vergunningen moeten leiden tot een goede naleving.

Goede communicatie, helder toezicht en waar nodig streng optreden leiden tot behoud en versterking van de kwaliteiten van natuur en landschap. Tegelijkertijd bieden we ruimte voor economische ontwikkeling.

Acties

  1. Wij verlenen vergunningen en ontheffingen binnen de wettelijke termijnen en handelen meldingen tijdig af.
  2. Wij zien toe op naleving van wet- en regelgeving, vergunningen, ontheffingen en meldingen en treden op tegen illegaliteiten conform het Jaarprogramma.
  3. Wij treden handhavend op conform onze Handhavingstrategie (zowel bestuursrechtelijk als ook strafrechtelijk).

Toelichting op voortgang

Voor de ‘groene’ vergunningverlening (kap, soorten- en gebiedsbescherming) is de prestatie deels gehaald. De kapvergunningen zijn alle tijdig verstrekt.

De vergunningverlening voor gebiedsbescherming is een aantal keer opgeschort vanwege de prejudiciële vragen van de Raad van State aan het Hof van Justitie van de Europese Unie. Ook is het rekenprogramma Aerius van de PAS een aantal keer aangepast. In die periodes konden geen vergunningen verleend worden. Hierover zijn aanvragers geïnformeerd. Geschat wordt dat 50% van de vergunningen tijdig zijn verleend.

Vanaf 1 januari 2017 is de provincie bevoegd gezag voor het verlenen van ontheffingen voor soortenbescherming. Circa 80% van de ontheffingen voor de soortenbescherming zijn binnen de wettelijke termijn verleend. Veel aanvragen zijn nog uniek. Daardoor kost het behandelen en het overleg met aanvragers nog relatief veel tijd. We willen meer standaardiseren en daarvoor zijn een aantal projecten opgestart. Deze projecten moeten leiden tot snellere verlening, vergroten van draagvlak en lagere administratieve lasten voor aanvragers.

De geplande controles op de naleving in het kader van het Jaarprogramma 2018 zijn uitgevoerd. Tegen de geconstateerde overtredingen is opgetreden conform onze handhavingsstrategie.

Financiën

Het aantal vergunningaanvragen waarvoor leges worden geheven, valt dit jaar lager uit dan begroot. Dat betekent dat ook de legesopbrengst lager uitvalt dan voorzien. Daar staat tegenover dat de kosten bij een lager aantal aanvragen, ook minder zijn dan begroot.

Basisinformatie

Verantwoordelijk portefeuillehouder:

Hester Maij

Rol provincie:

De rol van de provincie is uitvoeren van de wettelijke taak.

Looptijd prestatie:

Structureel.

Relatie met reserve Natuurnetwerk Nederland / Kwaliteit van Overijssel:

Ja. Bijbehorend investeringsvoorstel:

Statenvoorstel uitvoeringsreserve EHS (Uitvoeringsreserve Natuurnetwerk Nederland) [PS/2014/62 ] (bijbehorend Besluit).