Context

In het programma Technology Base Twente geven wij uitwerking aan het advies van de Commissie van Wijzen. Hierin zijn opgenomen de oude prestaties 9.0.2 (Gebiedsontwikkeling Luchthaven Twente) en prestatie 9.0.9 (Gebiedsontwikkeling Innovatiedriehoek) vanwege de sterke onderlinge samenhang.

Dit is een fase waarin de inhoud van het programma verder wordt vormgegeven.  Inmiddels zijn de provinciale ruimtelijke kaders, het Luchthavenbesluit Twente Airport en de Gebiedsvisie Technology Base Twente, die benodigd zijn voor de ontwikkeling, vastgesteld. Ook is het investeringskader en een investeringstranche voor het programma vastgesteld. In 2018 zetten wij de vervolgstappen om de regionale specialisatie van Twente op de innovatieve maakindustrie in te vullen en uit te bouwen en de Technology Base inclusief Twente Airport verder te ontwikkelen. Daarnaast zetten we in 2018 de eerste belangrijke stappen in de gekozen ontwikkelstrategie van de gebiedsontwikkeling uit 2017.

Acties

  1. Wij effectueren de in 2017 gekozen ontwikkelstrategie van de gebiedsontwikkeling.
  2. Wij zetten ons in om de ambities op het gebied van de moderne maakindustrie (Advanced Materials and Manufacturing) te realiseren in samenwerking met onze partners.
  3. Wij zetten ons in om de ambities voor unmanned systems (drones) op de Technology Base te realiseren in samenwerking met onze partners.
  4. Wij zetten ons in om de ambities voor Safety & Security te realiseren op de Technology Base in samenwerking met onze partners.
  5. We zetten ons in voor een voorspoedige doorontwikkeling van Twente Airport.
  6. Wij financieren de projecten onder het gebiedsontwikkelingsprogramma Innovatiedriehoek Twente. Hieronder vallen acht samenhangende projecten die tot doel hebben het versterken van het vestigingsklimaat in Twente. Het gaat hierbij onder meer om het realiseren van: - de Laan Hart van Zuid en de Boekelosebrug over het Twentekanaal in Hengelo. Afronding wordt verwacht medio 2019; - het Sanderink Technology Centre voor innovatie in Enschede. wij verwachten dat in 2018 een aanvang kan worden gemaakt met de bouw van het centrum; - het Launching Customership programma met de overheid als inkoper en eerste klant voor innovatieve producten en oplossingen voor maatschappelijke opgaven. Dit programma wordt mede ingezet op het investeringsvoorstel #IN (Overijssel innoveert, PS/2016/871). Deze actie kent daarom een sterke relatie met prestatie 5.3.2. (actie stimulering launching customership); - innovatieve verbeteringen aan de N737 bij Deurningen/Hengelo. De provincie is opdrachtgever. Afronding van dit project wordt verwacht begin 2019.

Toelichting op voortgang

Actie 1: In het voorjaar van 2017 is het Luchthavenbesluit Twente Airport vastgesteld. Op 12 maart 2018 heeft de gemeenteraad van Enschede de bestemmingsplannen Noord (Technology Base) en Midden (nieuw aangelegde natuur, leisure/evenemententerrein, bestaande bedrijven Deventerpoort) vastgesteld. Tegen de bestemmingsplannen is beroep aangetekend. Met de vaststelling van de gemeentelijke bestemmingsplannen zijn alle kaders die de verdere ontwikkeling van het gebied Technology Base mogelijk maken vastgesteld. In 2018 hebben we binnen deze kaders uitvoering gegeven aan de ontwikkelstrategie van de gebiedsontwikkeling.

Actie 2: Het rijk, een aantal provincies en regio’s, bedrijven en kennisinstellingen investeren samen 236 miljoen euro in het versnellen van de ontwikkeling van geïntegreerde fotonica. Onder de vlag van PhotonDelta hebben 13 december 2018 alle partners, waaronder de provincie Overijssel, Oost NL en de Universiteit Twente, daartoe een gezamenlijk convenant ondertekend. Met de brede samenwerking wil PhotonDelta Nederland een wereldwijde koppositie geven en fotonica naar de markt brengen. Daarnaast werken topkenniscentra Fraunhofer Project Center en Thermoplastic Composites Research Center aan het versterken van de magneetfunctie van het cluster AMM door kennisontwikkeling te koppelen aan business development. In de aanvraag voor de Regio Deal Twente, waarop het Rijk op 16 november 2018 positief reageerde, is deze samenwerking een hoofdthema.

Actie 3: In 2018 hebben wij voor een jaar geïnvesteerd in de stichting Space53 voor de ontwikkeling als testcentrum en innovatiecluster voor unmanned systems. In 2018 is er veel werk verzet binnen Space53. Dit heeft geresulteerd in een indrukwekkend overzicht van projecten (met ministerie van I&M, Interreg, Efro, Horizon) en betrokken bedrijven en instanties (55). Er wordt gewerkt aan vier focusgebieden voor businesscases: safety & security, inspection and maintenance, precision agriculture en unmanned freight logistics. Twee van de clusters, safety and security en inspection and maintenance, lopen voor op ontwikkeling van de andere twee. Het aantal projecten rondom deze twee focusgebieden is aanzienlijk. Er zijn veel bedrijven betrokken bij deze projecten. Wat verder opvalt in de projecten is dat ze zich bevinden in de lagere TRL niveaus. De projecten bevinden zich ver van de markt af, ook door knellende wet- en regelgeving.

Actie 4: Safety and security is één van de focusgebieden voor business case ontwikkeling binnen het innovatiecluster unmanned systems (Space53). Zoals beschreven onder bovenstaande actie zijn er veel projecten in de lagere TRL niveaus in ontwikkeling. Verder is er met het ministerie van Defensie, Oost NL en Universiteit Twente ingezet op programmatische samenwerking rond Smart Base, innovatie en kennisontwikkeling. In het kader daarvan wordt gezocht naar het matchen van de behoefte bij Defensie aan nieuwe kennis en producten en de aanwezigheid van expertise en innovatieve toepassingen bij kennisinstellingen en bedrijfsleven in de regio.

Actie 5: Op basis van het geldende luchthavenbesluit zetten we ons in voor de ontwikkeling van Twente Airport als innovatieve luchthaven. De landingsbaan wordt steeds meer gezien als dé proef- en testlocatie voor vliegtuigen en unmanned systems. Daarnaast is de luchthavengebonden bedrijvigheid in 2018 gegroeid door de vestiging van Aircraft End-of-Life Solutions (AELS). Op 24 mei 2018 heeft dit bedrijf haar deuren op Technology Base geopend; AELS demonteert vliegtuigen afkomstig uit de hele wereld, waarna de verschillende onderdelen hergebruikt worden.

Actie 6: Het Sanderink Technology Center is in 2018 nog niet gestart met bouwen. Het afronden van de plannen en daar aan gekoppeld de onderhandelingen met gemeente Enschede over grondaankoop duren langer dan verwacht. Deze onderhandelingen zijn in de laatste fase. Dit geeft vertrouwen dat er in 2019 gestart kan worden met de bouw van het STC.

Financiën

Met het investeringsvoorstel 1e tranche Technology Base (PS/2016/486) is voor programmalijn 3 Creëren van de juiste randvoorwaarden € 2 miljoen beschikbaar gesteld. Hiervan was voor 2018 € 444.000 geraamd. Hiervan is circa € 325.000 gerealiseerd. Dit bedrag is in 2018 voor € 225.000 benut voor onderzoek, advies, communicatie en tijdelijke inhuur. Daarnaast is het provinciaal aandeel in de luchthavenexploitatie en overige baten en lasten, blijkend uit de jaarrekening 2018 Technology Base, hieruit gedekt. In totaal een bedrag van € 101.000.

Basisinformatie

Verantwoordelijk portefeuillehouder:

Eddy van Hijum

Rol provincie:

Voor het programma TecBase zijn wij vooral regisseur, maar op onderdelen ook investeerder. Hier geven we mede invulling aan met onze verbonden partij Openbaar lichaam Area Development Twente. Voor het onderdeel Innovatiedriehoek zijn wij investeerder. Na de regiefase om te komen tot investeringsvoorstellen is in 2015 de fase ingegaan van daadwerkelijk investeren en (laten) uitvoeren van de deelprojecten. Monitoring en beheer staat nu centraal.

Looptijd prestatie:

Structureel.

Relatie met reserve Natuurnetwerk Nederland / Kwaliteit van Overijssel:

Ja. Bijbehorend investeringsvoorstel:

Kaderstelling / Investeringsvoorstel Technology Base Twente [PS/2016/486 ] (bijbehorend besluit).

Investeringsbesluit Innovatiedriehoek Twente [PS/2012/318 ] (bijbehorend besluit).

Daarnaast is vanuit het Coalitieakkoord ‘Overijssel Werkt!’ er budget beschikbaar gesteld voor deze prestatie. Dit is verwerkt in de Begroting 2016 [PS/2015/687 ]. Het besluit van de Begroting 2016 vindt u hier.

Project website:

Website Technology Base