Context

In de periode 2016 tot en met 2019 vervangen we circa 23 kilometer hoofdrijbaan, 22 kunstwerken en vervangen of verbeteren we ruim 20 kilometer oeverbeschoeiing in het Kanaal Almelo - De Haandrik overeenkomstig besluit PS/2016/300.

De raming van het beschikbare investeringskrediet voor vervangingsinvesteringen is terug te vinden in de bijlage ‘Investeringsprojecten (water)wegen en kunstwerken’.

Acties

  1. Wij bereiden voor en voeren de vervanging van wegen en kunstwerken uit conform het Statenbesluit PS/2016/300.
  2. Wij bereiden voor en vervangen delen van de oeverbeschoeiing van Kanaal Almelo - De Haandrik.

Toelichting op voortgang

Vervanging Wegen

De vervanging van de N750 Vriezenveen – Vroomshoop is afgerond, Deze weg is eind 2018 weer voor het verkeer opengesteld.

De vervangingen van de N760 en de N765 zullen naar verwachting in 2019 worden uitgevoerd.

De N332 is verzet naar 2020 aansluitend op de uitvoering van de werkzaamheden aan de A1 en rekening houdend met de bereikbaarheid in de regio.

Vervanging Kunstwerken

De aanbesteding “Best Value aanbesteding Rehabilitatie Kunstwerken” voor het vervangen van de kunstwerken heeft in 2018 plaatsgevonden.  Met de inschrijver van de economisch meest voordelige inschrijving zijn wij met dit project eind 2018/begin 2019 de concretiseringsfase ingegaan. De realisatie van de vervanging en/of verbetering van de kunstwerken vindt in 2019 en 2020 plaats.

De vervanging van viaduct De Vaart in de N34, waarvan de vervanging na 2020 stond gepland, is al in 2018 uitgevoerd. Dit viaduct is tijdens de uitvoering van de werkzaaamheden aan de N34, uit efficiency overwegingen vervangen. Hiermee wordt voorkomen dat de N34 tussen Hardenberg en Coevorden over een aantal jaren weer moet worden afgesloten.

Vervanging oeverbeschoeiing Kanaal Almelo - De Haandrik

De aanbestreding voor het vervangen van de kunstwerken heeft in 2018 plaatsgevonden en is begin september 2018 gegund.

In het gebied langs het Kanaal Almelo - De Haandrik zijn echter meerdere schades met betrekking tot scheuren in woningen en natte kelders gemeld.

Naar de oorzaak/oorzaken van deze schades wordt samen met de betrokken gemeenten en waterschap Vechtstromen nader onderzoek gedaan.

Deze ontwikkeling zal naar verwachting invloed hebben op de planning van de vervanging van de oevervoorziening langs het Kanaal Almelo – De Haandrik.

Financiën

De toelichting op de realisatie van het beschikbare investeringskrediet voor het jaar 2018 voor deze prestatie is terug te vinden in de toelichting op de balans in het onderdeel Materiële vaste activa.

Basisinformatie

Verantwoordelijk portefeuillehouder:

Bert Boerman

Rol provincie:

Investeerder, uitvoerder. De provincie heeft als (vaar)wegbeheerder de zorg voor een kwalitatief goed en veilig (vaar)wegennet.

Looptijd prestatie:

Niet structureel. Eindigt naar verwachting in 2019

Relatie met reserve Natuurnetwerk Nederland / Kwaliteit van Overijssel:

Ja. Bijbehorend investeringsvoorstel:

Statenvoorstel Investeringsbesluit programma Mobiliteit [PS/2011/948 ] (bijbehorend besluit).

Daarnaast is vanuit de Perspectiefnota 2015 en Perspectiefnota 2017 budget beschikbaar gesteld voor deze prestatie.