Context

Wij richten, ten opzichte van het verleden, investeringen in de fysieke infrastructuur nu op een beperkt aantal terreinen, de topwerklocaties. Voor Twente zijn in de omgevingsvisie vier toplocaties geselecteerd die gelieerd zijn aan Hightech Systems & Materials en Logistiek: Kennispark Twente (innovatiecampus bij de Universiteit Twente), High Systems Park Twente (Thales campus Hengelo), Technology Base Twente (bij Luchthaven Twente) en XL Businesspark (Almelo). Samen met onze partners werken we aan de ontwikkeling van een aantal (potentiële) topwerklocaties in de stedelijke netwerken van West Overijssel.

Acties

  1. Zie prestatie 8.1.5 inzake Technology Base Twente.
  2. Wij zetten in op de ontwikkeling van een aantal (potentiële) topwerklocaties in de stedelijke netwerken van West Overijssel.

Toelichting op voortgang

Januari 2018 bent u akkoord gegaan met de aanwijzing van de bedrijventerreinen Hessenpoort (Zwolle), Bedrijvenpark A1 (Deventer), Polymer Science Park (Zwolle), Deventer Open Innovatie Center (Deventer) en Tapijtcluster (Genemuiden/Hasselt) als topwerklocaties in West-Overijssel. Deze is bij de actualisatie voorjaar 2018 in de Omgevingsvisie opgenomen.

De topwerklocaties zijn bepaald op basis van een advies van een breed samengestelde expertgroep onder leiding van prof. dr. J. van Dinteren.

Op alle 5 topwerklocaties in West Overijssel werken private partijen, de gemeenten en betrokken onderwijs- en kennisinstellingen samen aan het ontwikkelingsperspectief. De locaties hebben allen een eigen dynamiek wat het tempo van doorontwikkeling bepaalt. Binnen de gevormde samenwerkingsorganisaties worden naar aanleiding van het adviesrapport van de expertgroep, gezamenlijke thema’s benoemd welke versterkt kunnen worden en waarop een verdere samenwerking effectief kan zijn. Deze thema’s bevinden zich in een verkennende en/of pilotfase waarvoor de noodzakelijke onderzoeken en analyses in een gezamenlijk plan van aanpak worden beschreven. Verwachte uitvoering hiervan is najaar 2019. Uit de resultaten zal blijken welke investeringen nodig zullen zijn in ieder gebied.

Financiën

 

Begrotingswijziging GS

Het budget in 2018 is in essentie een uitvoeringsbudget. De startfase van de samenwerking heeft zijn tijd nodig gehad.  Aan de hand van de aanbevelingen van de cie. van Dinteren hebben alle topwerklocaties ondertussen hun ontwikkelperspectief bepaald. In 2018 heeft dat nog niet geleid tot een aanspraak op de beschikbare procesgelden, maar de verwachting is dat we in 2019 meerdere topwerklocaties, wellicht zelfs allemaal, hierop wel aanspraak zullen maken. Het budget is nodig voor de uitvoering van het topwerklocatiebeleid. Op basis van de spelregels van de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel hebben wij besloten om een bedrag van € 46.000 te onttrekken aan de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel en toe te voegen aan de jaarschijf 2019 van prestatie 5.1.2 van de begroting 2019.

Basisinformatie

Verantwoordelijk portefeuillehouder:

Eddy van Hijum

Rol provincie:

Wij vervullen de rol van regisseur en investeerder. Hier geven we mede invulling aan met onze verbonden partij Openbaar lichaam Regionaal Bedrijventerrein Twente.

Looptijd prestatie:

Structureel.

Relatie met reserve Natuurnetwerk Nederland / Kwaliteit van Overijssel:

Ja. Bijbehorend investeringsvoorstel:

Besluit Topwerklocaties in West-Overijssel en procesfinanciering vervolgaanpak [PS/2017/978 ] (bijbehorend besluit).

Project website:

http://www.Technologybase.nl ; http://www.kennispark.nl ; http://www.XLpark.nl ; http://www.hightechsystemspark.nl

Mijlpalen:

Statenvoorstel (Top)werklocaties.