Context

Samen met de stedelijke netwerken ontwikkelen we programma’s gericht op:

  • Het actief benutten van de uitkomsten van het onderzoek De Kracht van Oost Nederland.
  • Stimuleren en faciliteren van organische en flexibele ontwikkelingen, ingebed in een langere termijn perspectief op de ruimtelijk-economisch ontwikkeling van de stedelijke netwerken [zie ook prestatie 1.3.2].
  • Stimuleren van regionale samenwerking, gericht op complementariteit en connectiviteit binnen en tussen de stedelijke netwerken.
  • Ook het bestaande investeringsprogramma Netwerksteden draagt bij aan de concurrentiekracht van de Overijsselse steden.

Acties

  1. Wij voeren de lopende afspraken uit ontwikkelagenda’s, werkprogramma’s en/of bestuursovereenkomsten van Netwerkstad Twente, Stedendriehoek-Deventer en Zwolle Kampen Netwerkstad-Spoorzone Zwolle uit.
  2. Wij voeren samen met partners de Overijsselse Agenda Stad uit en geven daarmee invulling aan de Europese Urban Agenda en de landelijke Agenda Stad.
  3. Wij stimuleren toekomstbestendigheid en vitaliteit in kleinere kernen onder andere via de subsidieregeling Leefbaarheid Kleine Kernen.

Toelichting op voortgang

Zoals ook al vermeld in eerdere monitors en het jaarverslag 2017 is de planning voor de oplevering van de busbrug in Zwolle uitgesteld van augustus 2018 tot januari 2019. Reden hiervoor is de planning van de treinvrije periodes. De busbrug en het busstation zijn op 9 februari 2019 feestelijk geopend en op 17 februari 2019 in gebruik genomen. In het werkprogramma Stedendriehoek Deventer zijn in 2018 de vernieuwde Hanzeweg en de Veenoordkolk opgeleverd. Hiermee is het werkprogramma afgerond.

In de Netwerkstad Twente zijn onder andere het Expat Center en Spoorzone Enschede opgeleverd. De steden werken aan de uitvoering via de verschillende city deals. Op maandag 2 juli 2018 zijn Deventer en Zwolle met zes andere grotere hbo-steden toegetreden tot de City Deal Kennis Maken. Op 30 mei heeft u een bezoek gebracht aan Haarle en Lettele in het kader van de regeling kleine kernen. Tijdens dit bezoek heeft u kunnen zien wat we de afgelopen jaren vanuit Ruimtelijke Kwaliteit en Sociale Kwaliteit hebben geïnvesteerd in de vitaliteit van kleine kernen samen met onze inwoners. We kennen nu prachtige ontmoetingsplekken zoals dorpshuizen. Ook werken steeds meer sportverenigingen aan maatschappelijke doelen en zien we inwoners die zelf hun eigen leefomgeving aanpakken. Eind 2018 is deze regeling beëindigd (zie ook prestatie 1.1.2).

Financiën

Voor de financiële toelichting, zie beleidsdoel.

Basisinformatie

Verantwoordelijk portefeuillehouder:

B. Boerman, M. van Haaf, A. Traag, H. Maij

Rol provincie:

Conform Kompas 2020 bepalen wij onze rol en samenwerkingspartners in de stedelijke netwerken aan de hand van de maatschappelijke opgave. Wij maken aan de voorkant duidelijk vanuit welke rol wij handelen en wat onze inzet is.

Looptijd prestatie:

Structureel.

Relatie met reserve Natuurnetwerk Nederland / Kwaliteit van Overijssel:

Nee.