Context

De drinkwatervoorziening is een groot openbaar belang en een belangrijke wettelijke provinciale taak is. Locaties voor het winnen van drinkwater moeten goed worden ingepast in de omgeving. Onze inzet daarbij is het versterken van functies, die goed samengaan met de winning van drinkwater. De bescherming vraagt voortdurende aandacht en we verkennen hoe we de drinkwatervoorziening in de toekomst kunnen waarborgen (relatie met prestatie 1.5.2).

Acties

  1. Wij voeren het uitvoeringsprogramma 2017-2019 onder de integrale overeenkomst met Vitens uit.
  2. Wij stellen een nieuw maatregelprogramma gebiedsdossiers drinkwaterwinningen vast.
  3. Wij zetten in op pilots voor duurzame functiecombinaties bij drinkwaterwinningen.
  4. Wij informeren u over de uitkomsten van de verkenning herijking boringsvrije zone Salland Diep.
  5. Wij voeren een verkenning uit naar een robuuste drinkwatervoorziening voor de lange termijn.

Toelichting op voortgang

Het uitvoeringsprogramma 2017-2019 onder de integrale overeenkomst met Vitens wordt uitgevoerd. Op 2 juli heeft Bert Boerman samen met partners de overeenkomsten ‘Samen werken aan schone bronnen’ en ‘Aanpak nitraat in 6 grondwaterbeschermingsgebieden’ ondertekend. Tot en met 2022 worden 26 verschillende maatregelen uitgevoerd. Ook willen de betrokken partijen de bewustwording bij inwoners en organisaties voor schoon drinkwater vergroten.

Er worden twee pilots voor duurzame functiecombinaties uitgevoerd rond de drinkwaterwinningen Wierden en Archemerberg.De uitkomsten van de verkenning boringsvrije zone Salland Diep verwachten we begin 2019.De landelijke verkenning naar de robuuste drinkwatervoorziening wordt uitgevoerd. Via het IPO zijn wij betrokken bij deze verkenning.

Financiën

Voor de financiële toelichting, zie beleidsdoel.

Basisinformatie

Verantwoordelijk portefeuillehouder:

Bert Boerman

Rol provincie:

Regisseur. Deze rol past het beste bij de wettelijke taak die we hebben als provincie. Deze taak vullen we mede in met de verbonden partij Vitens N.V..

Looptijd prestatie:

Structureel.

Relatie met reserve Natuurnetwerk Nederland / Kwaliteit van Overijssel:

Nee.