Context

Wij werken onder leiding van de deltacommissaris met het Rijk, verschillende overheden en organisaties samen aan het nationale Deltaprogramma. Wij hebben de genomen Deltabeslissingen verankerd in de revisie van de Omgevingsvisie. Wij zijn (bestuurlijk en ambtelijk) actief betrokken bij de onderzoeken en uitwerkingen binnen het Deltaprogramma Rivieren, IJsselmeergebied en Ruimtelijke Adaptatie met een focus op de IJssel, de IJssel-Vechtdelta en Twente. Hierin werken wij met partners aan: kennisontwikkeling en innovatie en het uitwerken en realiseren van de voorkeurstrategie voor de IJssel en het IJsselmeer (organisatie: onder andere Stuurgroep IJssel, Bestuurlijk Platform IJsselmeer, IJssel-Vechtdelta, Ruimte voor de Vecht). Daarnaast zijn er raakvlakken met onze prestaties voor waterveiligheid (zie prestatie 1.4.1 ), IJssel-Vechtdelta (zie prestatie 1.4.3 ), zoetwatervoorziening (zie prestatie 1.5.1 ) en klimaatadapatatie (zie prestatie 1.4.5).

Acties

  1. Wij maken bestuurlijke afspraken over de Voorkeursstrategie IJssel 2050 - 2100.
  2. Wij bespreken de regionale Gebiedsagenda IJsselmeer met het Rijk ten behoeve van de Rijksagenda.

Toelichting op voortgang

Door het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat is in 2018 besloten om in plaats van een voorkeursstrategie te werken met integraal riviermanagement. In dat kader moeten nog afspraken gemaakt worden. Besluitvorming over projecten die op de rol stonden is uitgesteld. Dit heeft geen gevolgen voor projecten in Overijssel, zoals het Reevediep (zie prestatie 8.1.1 en 8.1.6).

De Agenda IJsselmeergebied 2050 verwoordt de gezamenlijke ruimtelijke en economische opgaven in het IJsselmeergebied rond natuur, water, energie, economie en toerisme (PS/2018/312). In de agenda hebben rijk en regio (ruim 60 partijen) afgesproken gezamenlijk op te trekken om aan deze opgaven te werken. Op 17 mei 2018 heeft gedeputeerde Boerman de agenda namens Overijssel ondertekend. De komende tijd werken we samen met de partners aan een gezamenlijke uitvoeringsagenda voor de opgaven van Rijk en regio.

Financiën

Geen afwijking.

Basisinformatie

Verantwoordelijk portefeuillehouder:

Bert Boerman

Rol provincie:

Conform Kompas 2020 kiezen wij in deze opgave situationeel onze rol.

Looptijd prestatie:

Structureel.

Relatie met reserve Natuurnetwerk Nederland / Kwaliteit van Overijssel:

Nee.

Project website:

Website Deltaprogramma