Context

We zetten nadrukkelijk in op de ontwikkeling tot planbureaufunctie en tot kennismakelaar. Belangrijke ontwikkelingen zijn infographics, datavisualisaties, open-data, big-data en het geo-portaal. Verder spelen we in op de veranderende wetgeving die regelt dat wij voor het Bedrijven en Instellingen Register Overijssel (BIRO) de polisgegevens van het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV) mogen gebruiken.

Acties

  1. Wij zorgen voor actuele en betrouwbare beleidsinformatie en stellen die beschikbaar in een vorm die aansluit op de behoefte van de gebruiker.
  2. Wij richten de wettelijk verplichte basisregistraties en meetnetten in en beheren en gebruiken deze.
  3. Wij stimuleren het delen en uitwisselen van informatie over Overijssel, bijvoorbeeld door het Geoportaal, samenwerking met gemeenten en het congres Feiten Feiten Feiten.
  4. Wij onderzoeken de mogelijkheden interne en externe databronnen beter te benutten door koppeling en analyse (datamining).
  5. Wij voeren beleidscontrol uit: wij zorgen voor kengetallen en indicatoren en het monitoren en evalueren van beleid.
  6. Wij zetten in op het doorontwikkelen van datavisualisaties, al dan niet met behulp van geo-informatie.

Toelichting op voortgang

In 2018 heeft onze beleidsinformatie bijgedragen aan het datagestuurd werken met passende en aansprekend vormgegeven informatie op alle beleidsterreinen. Er is veel geïnvesteerd in een betere cijferbasis voor Nieuwe Energie en de andere grote transities. Ook met het Trendbureau is intensief samengewerkt, bijvoorbeeld in de studie adaptief beleid in mobiliteit. In het kader van de betekenisvolle P&C is een opzet gemaakt voor een nieuw onderdeel "Overijssel in cijfers" met kengetallen die online voortdurend actueel worden gehouden. De kwaliteit en de vindbaarheid van data is sterk verbeterd, ook door uitvoering te geven aan het open-databeleid. Het congres Feiten Feiten Feiten met als ondertitel 'Feiten die schuren' was met 250 bezoekers zeer goed bezocht. De diverse basisregistraties zijn bruikbaarder gemaakt door ze beter op elkaar te laten aansluiten. Het eerste deel van de nieuwe Basisregistratie Ondergrond is met succes geïmplementeerd. Het Big datalab heeft verschillende innovatieve experimenten uitgevoerd, de bruikbare toepassingen die hieruit naar voren kwamen worden overgebracht naar de lijnorganisatie. Voorbeeld hiervan is het gebruik van satelietdata om bodemdeformaties te volgen. Er is een monitoringssysteem ontwikkeld voor zogenaamde 'soft outcomeprojecten' (projecten zonder fysieke, meetbare doelen, zoals Stadsbeweging en Vers bestuur. Deze wordt in 2019 in gebruik genomen.

Financiën

Geen afwijking.

Basisinformatie

Verantwoordelijk portefeuillehouder:

Andries Heidema

Rol provincie:

Wij zijn faciliteerder.

Looptijd prestatie:

Structureel.

Relatie met reserve Natuurnetwerk Nederland / Kwaliteit van Overijssel:

Nee.