Context

Als publieke organisatie hebben wij de plicht om de publieke middelen doelmatig en –treffend in te zetten. De controlorganisatie ziet hier actief op toe.

Acties

  1. Wij dragen zorg voor een adequate administratie die tegemoet komt aan de wettelijke eisen.
  2. Wij passen risicoprofielen toe en hanteren deze bij onze controlactiviteiten.
  3. Wij voeren een treasurybeleid in overeenstemming met het geldende beleidskader.
  4. Wij zorgen voor externe communicatie-uitingen bij de provinciale activiteiten.

Toelichting op voortgang

De controlorganisatie heeft in 2018 op adequate wijze gewerkt. Met ingang van de interimcontrole 2018 is de nieuwe accountant, de Hofsteenge Zeeman Groep, aangetreden. Met de Boardletter heeft u een eerste rapportage ontvangen.

Rechtmatigheid

De door concerncontrol uitgevoerde verbijzonderde interne controle (VIC) heeft op basis van het door Provinciale Staten vastgestelde normenkader voor de relevante financiële processen gecontroleerd of de uitgaven rechtmatig hebben plaatsgevonden. De geconstateerde fouten en geformuleerde aanbevelingen zijn met de betrokken proceseigenaren besproken en worden opgevolgd. De accountant heeft inzicht in de bevindingen van de VIC en neemt onze bevindingen mee in haar oordeel omtrent de getrouwheid en de rechtmatigheid van de verantwoording van de provincie.

Doelmatigheid

In het kader van de wettelijke verplichting dat wij onderzoeken verrichten naar de doelmatigheid en doeltreffendheid van het gevoerde bestuur, is in 2018 het onderzoek naar de kwaliteit van de huidige monitoring en beheersing rondom informatiebeveiliging afgerond. Wij hebben het onderzoeksrapport van de Interprovinciale Baseline Informatiebeveiliging (IBI) vastgesteld. De IBI is het kader voor provincies waarin alle belangrijke eisen op het gebied van informatieveiligheid staan. Bijvoorbeeld voor informatiesystemen en toegangsbeveiliging. Uit het rapport blijkt dat de provincie de informatiebeveiliging op orde heeft. Er wordt nog niet voldaan aan de ISO normering waaraan de provincie binnen 5 jaar wil voldoen. De provincie gaat hiermee aan de slag. Daarnaast is in 2018 gestart met het onderzoek naar risicomanagement bij grote projecten, wat in 2019 wordt afgerond.

Treasury

Wij voeren een passief vermogensbeheer met een een portefeuille die langzaam afneemt in omvang (ca. € 700 miljoen). Vanuit dit perspectief hebben wij een onderzoek gestart hoe wij onze beheerstructuur hier beter op kunnen afstemmen en de beheerkosten kunnen reduceren.

Als gevolg van de Wet op het Schatkistbankieren mogen aflossingen/rentes slechts beperkt worden herbelegd. De Treasury Commissie heeft binnen de geldende regelgeving ingestemd om via onze vermogensbeheerders voor maximaal € 100 miljoen te beleggen in Medium Term Notes.

Fiscaliteiten

In september jl. hebben wij op basis van onze standpunten de aangifte Wet vennootschapsbelasting (vpb) over 2016 ingediend. In afwachting van het oordeel van de belastingdienst gaan wij er vanuit dat wij alleen belastingplichtig zijn voor de Zuiderzeehaven. Zoals in Monitor 2018-II is gemeld zijn wij in overleg met de Belastingdienst over een tweetal zaken rond de loonbelastingen. Het betreft het ontbreken van een 500-tal oude loonbelastingverklaringen en een interpretatiekwestie rond de regeling woon/werkverkeer. Op dit moment is nog niet duidelijk in hoeverre deze zaken financiële consequenties hebben en/of tot naheffing leiden.

Financiën

Geen afwijking.

Basisinformatie

Verantwoordelijk portefeuillehouder:

Eddy van Hijum

Rol provincie:

Dit is onze reguliere taak.

Looptijd prestatie:

Structureel.

Relatie met reserve Natuurnetwerk Nederland / Kwaliteit van Overijssel:

Nee.