Context

Wij dragen via onze participatiemaatschappijen / fondsen bij aan het verbeteren van de toegang tot financiering voor ondernemers. Zodat het voor midden- en kleinbedrijf ondernemingen met toekomstperspectief mogelijk is financiering aan te trekken daar waar dit in de markt niet lukt door bijvoorbeeld gebrek aan zekerheden.

Oost NL Capital (voorheen Participatiefonds PPM Oost), het participatiebedrijf van Oost NL, is een revolverend fonds met vroege fase risicokapitaal van € 50.000 – 2,5 miljoen voor high tech bedrijven uit de topsectoren. Het grootste deel van de aandelen van Oost NL is in bezit van de Nederlandse Staat, de provincie Gelderland en de provincie Overijssel.

Het Innovatiefonds Overijssel ondersteunt (door)groei van ondernemingen die actief zijn in de Overijsselse topsectoren. Aandeelhouder via de Houdstermaatschappij Fondsen Overijssel is de provincie Overijssel.

Wadinko is een gesloten fonds dat zich richt op veelbelovende bedrijven in de volwassen fase, waarbij het in deze fase van belang is de concurrentie de baas te blijven. De omvang van de participaties varieert van € 1 – 5 miljoen. De provincie is de grootste aandeelhouder naast 24 gemeenten uit het voormalig werkgebied van de Waterleiding Maatschappij Overijssel.

Acties

 1. Participatiefonds Oost NL Capital: wij monitoren op de volgende aspecten: Aantal participaties (totaal en voor betreffende jaar). Totaal geïnvesteerd vermogen in euro’s. Gemoeide werkgelegenheid bij uitgezette leningen en participaties fonds PPM in aantallen fte. Breakdown naar inzet en resultaten per topsector. Mate van revolverendheid in percentage
 2. Innovatiefonds Overijssel: wij monitoren op de volgende aspecten: Aantal participaties en leningen (totaal en voor betreffende jaar). Totaal geïnvesteerd vermogen in euro’s. Uitgelokte investeringen. Gemoeide werkgelegenheid bij uitgezette leningen en participaties fonds IFO in aantallen fte. Mate van revolverendheid in percentage
 3. Wadinko: wij monitoren op de volgende aspecten: Aantal participaties (totaal en voor betreffende jaar) in relatie tot de werkgelegenheid. Totaal geïnvesteerd vermogen in euro’s.

Toelichting op voortgang

Participatiefonds Oost NL (cijfers t/m Q3 2018):

 • aantal investeringen: Oost NL heeft 137 participaties in beheer. In 2018 zijn 5 nieuwe investeringen gedaan en heeft bij 18 investeringen een exit plaatsgevonden.
 • totaal geinvesteerd vermogen: 44, 2 miljoen. In 2018 is 6,2 miljoen geinvesteerd, waarmee 45,3 miljoen aan investeringen is uitgelokt.
 • werkgelegenheid: 2147 mensen werken bij bedrijven die Oost NL in portefeuille heeft. Oost NL verzamelt deze gegevens door middel van een maatschappelijke enquête die ze jaarlijks bij c.q. samen met ondernemers uitvoeren.  Deze enquete is in december 2018 afgenomen.
 • inzet en resultaten per topsector: Oost NL maakt in haar rapportage geen onderscheid tussen topsectoren. Het is op dit moment niet mogelijk om hierover te rapporteren.
 • revolverendheid: Het rendement voor de periode 2016-2021 is 0,3% (Q3 rapportage van eind september).  Dit betekent een revolverendheid van 100,3%. Bij deze berekening is niet het (verwachte) positief rendement bij verkoop van een aantal participaties meegenomen, aangezien dit rendement nog niet daadwerkelijk gerealiseerd is.

Innovatiefonds Overijssel (cijfers t/m Q3 2018):

 • Aantal participaties en leningen (totaal en voor betreffende jaar): In totaal heeft het Innovatiefonds 7 participaties, 2 fonds-in-fonds investering, 15 voorloop leningen en 12 kredieten verstrekt. Hiervan zijn eind 2018 nog 24 leningen en participaties in portefeuille. In 2018 zijn 4 nieuwe participaties, 1 nieuwe fonds-in-fonds investering en 2 nieuwe kredieten verstrekt, is er 1 krediet vervroegd afgelost en is er 1 bedrijf failliet gegaan waaraan een lening was verstrekt.
 • Totaal geïnvesteerd vermogen in euro’s: In totaal is er door het Innovatiefonds € 17,5 miljoen geïnvesteerd.
 • Uitgelokte investeringen: In totaal is er door het Innovatiefonds € 157 miljoen geïnvesteerd. Dit bestaat uit investeringen van het Innovatiefonds zelf en uit private co-financiering.
 • Gemoeide werkgelegenheid bij uitgezette leningen en participaties fonds IFO in aantallen fte: In totaal heeft het Innovatiefonds een werkgelegenheidseffect gerealiseerd van 461 arbeidsplaatsen (fte). Het gaat hier om behouden en gecreëerde arbeidsplaatsen.
 • Breakdown naar sectoren: De investeringen zijn als volgt verdeeld over de verschillende sectoren (o.b.v. aantal): Clean Tech 17%, High Tech Systems & Materials 54%, Life Sciences & Health 13%, Agro & Food 0%, Maakindustrie 8% en Fonds-in-fonds 8%.
 • Mate van revolverendheid: voor IFO is er sprake van een revolverendheid van 82%. De revolverendheid kent de volgende definitie: Het deel van het fondsvermogen dat op het rapportagemoment nog resteert van de door de aandeelhouder gestorte bedragen, als het fonds op dat moment zou worden geliquideerd, inclusief de ongerealiseerde meerwaarde die mogelijk aanwezig is in de portefeuille. De start van de revolverendheidsperiode is gesteld op 1 januari 2016.

Wadinko:

 • Per saldo neemt de werkgelegenheid toe met 1.250 medewerkers bij de participaties van Wadinko.
 • Geïnvesteerd vermogen: € 13,2 miljoen.
 • Totaal aantal participaties: 24. In 2018 zijn 4 participaties verworven en 4 participaties afgestoten.

Financiën

Basisinformatie

Verantwoordelijk portefeuillehouder:

Eddy van Hijum

Rol provincie:

Wij vervullen de rol van regisseur. Hier geven we mede invulling aan met onze verbonden partijen Wadinko N.V en Houdstermaatschappij Fondsen Overijssel B.V.

Looptijd prestatie:

Structureel.

Relatie met reserve Natuurnetwerk Nederland / Kwaliteit van Overijssel:

Nee.

Project website:

Website Innovatiefonds