Context

In de huidige tijd en woningmarkt, waarin transformatie en herstructurering belangrijker zijn dan uitbreiding, zijn de belangrijkste opgaven:

  1. Huisvesten bijzondere doelgroepen.
  2. Veranderende woon- en zorgvraag.
  3. Stedelijke vernieuwing [zie ook prestatie 1.3.2].
  4. Transformatie bestaande voorraad.
  5. Toekomstvast programmeren.

Op deze thema's zijn in 2015 woonafspraken met de gemeenten gemaakt. Voor programmeren heeft u met het besluit 'provinciale doorzettingskracht' PS/2014/1046 en het besluit 'doorzettingskracht wonen' PS/2015/935 gekozen voor een sterker sturende rol. Een belangrijke actuele opgave is de huisvesting van statushouders.

Acties

  1. Wij voeren de woonafspraken uit en monitoren de resultaten.
  2. Wij voeren het investeringsbesluit huisvesting statushouders uit.
  3. Wij faciliteren gemeenten bij reprogrammeren woningbouw op basis van de gemaakte woonafspraken.
  4. Wij voeren de midtermreview van de woonafspraken uit.

Toelichting op voortgang

Op 31 oktober 2018 hebben wij samen met de Provincie Gelderland het Grootste Woonevent van Oost-Nederland georganiseerd. Hier kwamen alle thema's uit de woonafspraken aan de orde, zoals groei en krimp, leefbaarheid, binnen- en buitenstedelijk bouwen, circulair vastgoed en woningbouw van onderop.

We hebben samen met Bouwend Nederland een onderzoek gedaan naar de plancapaciteit in Overijssel.Op 23 november hebben we samen met sociale kwaliteit de bijeenkomst “Iedereen een Thuis” over wonen en zorg georganiseerd. We hebben in 2017 en 2018 subsidie verleend voor de realisatie van 190 tijdelijke wooneenheden. Daarnaast ondersteunen we gemeenten met kennis en netwerk door regiobijeenkomsten te organiseren.

De harde bestemmingsplancapaciteit voorziet in 80% van de woningbehoefte. Samen met de gemeenten werken we aan concrete plannen waarbij het per gemeente en regio verschilt of we juist moeten versnellen of dat we de capaciteit nog verder moeten terugdringen.

De Rekenkamer Oost Nederland heeft onderzocht hoe de provincies Overijssel en Gelderland hun (regie)rol bij wonen invullen. De conclusie van de rekenkamer geeft aan dat de Provincie Overijssel mede door een strakke sturing op de woningbouwprogrammering de overprogrammering heeft gereduceerd. Naar aanleiding van het rapport van de rekenkamer heeft u besloten (PS/2018/813) om in de toekomst meer aandacht te besteden aan de kwalitatieve aspecten van de balans op de woningmarkt. Op 19 december 2018bent u geïnformeerd over de uitkomsten van de midterm review van de woonafspraken.

Financiën

Voor de subsidieregeling Statushouders (UBS 2.7) is € 0,5 miljoen nog niet besteed omdat de reikwijdte van de regeling niet meer goed aansluit op de huidige praktijk. Hierdoor blijft het aantal aanvragen achter en zijn we bezig met een verbrede aanpak. Voor het ondersteunen van processen is € 0,5 miljoen om dezelfde reden nog niet besteed. Inmiddels is er voor € 150.000 aan projectaanvragen ontvangen, die begin 2019 beschikt zullen worden.

Basisinformatie

Verantwoordelijk portefeuillehouder:

Monique van Haaf

Rol provincie:

De rol van de provincie verschilt per deelbeleidsvlak, van faciliterend tot controlerend.

Looptijd prestatie:

Structureel.

Relatie met reserve Natuurnetwerk Nederland / Kwaliteit van Overijssel:

Ja. Bijbehorend investeringsvoorstel:

Statenvoorstel Doorstroming Statushouders PS/2016/1008 (bijbehorend besluit).

Project website:

Website Wonen in Overijssel

Mijlpalen:

Wij informeren u over de uitkomsten van de midtermreview van de Woonafspraken (infosessie najaar 2018).