Context

Voor de duurzame ontwikkeling van Overijssel is actueel inzicht nodig in de ontwikkelingen die op ons afkomen. Verkenningen en onderzoeken leveren deze inzichten. Bij deze verkenningen brengen wij onder andere in beeld hoe het ervoor staat met verschillende aspecten die de kwaliteit van onze leefomgeving bepalen zoals bijvoorbeeld de luchtkwaliteit en geluidsbelasting. Wij verkennen ook wat volgens inwoners belangrijke aspecten zijn voor een gezonde leefomgeving en hoe zij de leefomgeving beleven.

Om onze duurzame kwaliteitsambities te halen is naast provinciale inzet, ook inzet nodig van andere partijen (bedrijfsleven, inwoners, maatschappelijke organisaties en mede-overheden). Daarom onderhouden wij contacten met deze partijen om ontwikkelingen te signaleren en te agenderen. Daar waar nodig en mogelijk beïnvloeden wij beleid van andere overheden.

Acties

  1. Wij voeren verkenningen en onderzoek uit op basis waarvan wij kunnen bepalen wat onze inzet is op langere termijn voor behoud van een gezond en veilige leefomgeving.
  2. Wij participeren in provinciale en interprovinciale netwerken om beleid ten aanzien van gezond en veilig leefomgeving verder te ontwikkelen en leveren inbreng in nationale en interprovinciale beleidstrajecten, zoals de Nationale Omgevingsvisie en Omgevingswet.

Toelichting op voortgang

In 2018 voerden we onderzoek uit ten behoeve van beleidsontwikkeling op het gebied van milieu en gezondheid in 2019 en verder. We brachten de feitelijke milieusituatie in Overijssel in beeld. Ook voerden we een belevingsonderzoek uit onder inwoners en ondernemers. Daarmee brachten we in beeld hoe Overijsselaars de gezondheid van de leefomgeving waarderen. Dit onderzoek ronden wij begin 2019 af.

Daarnaast participeerden we in nationale overleggen over de Omgevingswet en Nationale Omgevingsvisie.

Financiën

Geen afwijking.

Basisinformatie

Verantwoordelijk portefeuillehouder:

Annemieke Traag

Rol provincie:

De provincie is beleidsbepaler en beïnvloeder.

Looptijd prestatie:

Structureel.

Relatie met reserve Natuurnetwerk Nederland / Kwaliteit van Overijssel:

Nee.