Context

Met de lijn 'kwetsbare groepen op de arbeidsmarkt' willen wij in afstemming met de 3 O’s bevorderen dat kwetsbare groepen, jongeren, ouderen en statushouders (weer) toegang hebben en houden tot de arbeidsmarkt. Daarnaast willen wij een signalerende, verbindende en monitorende rol spelen tussen partijen die betrokken zijn bij de kwetsbare doelgroepen en financiering waar nodig inzetten als 'smeerolie'. Daarbij leggen wij de verbinding tussen de sociale en de economische agenda.

Acties

  1. We ondersteunen initiatieven en projecten voor kwetsbare groepen ten einde minimaal 1.000 (leerwerk) trajecten met perspectief op werk te realiseren. Streven is dat projecten en initiatieven voortkomen uit de samenwerking van minimaal 2 O’s, waarvan in ieder geval altijd een ondernemer. Mogelijke trajecten zijn: - Werkervaringstrajecten; - Jobcoachingstrajecten; - Leerwerktrajecten.
  2. Wij monitoren de arbeidsmarktpositie van 100 erkende vluchtelingen gedurende de looptijd van het programma 'Iedereen in Overijssel doet mee'.
  3. Wij bieden Kwetsbare Zelfstandig Professionals (onder modaal) de mogelijkheid om voor bijscholing voor de verbetering van de beroepskwalificaties een scholingsvoucher aan te vragen.

Toelichting op voortgang

Actie 1: Het 1000 kansenplan is begin februari 2018 opengesteld voor aanvragers zijnde gemeenten, ondernemingen en onderwijsinstellingen. Doel van dit plan is gerichte actie op instroom op de arbeidsmarkt door het activeren van mensen richting beroepen in kansrijke sectoren zoals techniek, zorg, ICT en transport & logistiek. In 2018 zijn er ruim 1000 aanvragen ontvangen en is het budget uitgeput. Gezien het succes van deze regeling is, naar aanleiding van de motie "1.000 kansen voor kwetsbare jongeren, ouderen en statushouders", besloten om 500 extra leerwerktrajecten voor de periode 2019 beschikbaar te stellen voor een bedrag van € 1.250.000,-.

Actie 2: In 2018 is een onderzoek uitgevoerd naar de effectiviteit van methoden en werkwijzen om erkende vluchtelingen aan het werk te helpen, dit loopt nog door tot eind 2019. Er worden 6 aanpakken (2 per arbeidsmarktregio) gemonitord. Middels een leernetwerk worden 3 keer per jaar de voorlopige uitkomsten met elkaar gedeeld.

Actie 3: De scholingsvoucher voor ZP-ers onder modaal is in het leven geroepen om de beroepskwalificaties te verbeteren en de arbeidsparticipatie van groepen die behoren tot de Overijsselse Beroepsbevolking en die niet in dienst zijn bij een werkgever te verhogen. In 2018 zijn 117 scholingsvouchers toegekend. Er was een budget voor 200 scholingsvouchers. Een belangrijke reden waarom er minder van de regeling gebruik is gemaakt is dat in de sectoren waar nu grote personeelstekorten zijn (oa. ICT en Techniek) relatief veel ZP-ers werken. Zij hebben op dit moment allen veel werk en voldoen niet aan de voorwaarde van de regeling dat zij onder modaal verdienen en komen dus niet in aanmerking voor de scholingvouchers.

Financiën

Begrotingswijziging GS

Het saldo van de jaarschijf 2018 is noodzakelijk voor het afronden van het programma. Op basis van de spelregels van de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel hebben wij besloten om een bedrag van €50.000 te onttrekken aan de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel en toe te voegen aan de jaarschijf 2019 van prestatie 5.2.3 van de begroting 2019.

1000 kansen plan

Op basis van de spelregels van de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel hebben wij besloten om een bedrag van € 1,25 te onttrekken aan de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel en toe te voegen aan de jaarschijf 2019 van prestatie 5.2.3 van de begroting 2019.

(zie prestatie 514 en 532 en 541)

Basisinformatie

Verantwoordelijk portefeuillehouder:

Eddy van Hijum

Rol provincie:

De provincie heeft meerdere rollen, namelijk bemiddelaar en stimulator. Daarnaast ondersteunen en faciliteren wij.

Looptijd prestatie:

Structureel.

Relatie met reserve Natuurnetwerk Nederland / Kwaliteit van Overijssel:

Ja. Bijbehorend investeringsvoorstel:

Statenvoorstel ‘Iedereen in Overijssel doet mee! 2016 -2019’ [PS/2016/196 ] (bijbehorend besluit).

Mijlpalen:

Midtermreview uitvoeren en ter bijsturing voorleggen aan Provinciale Staten.