Context

In het kader van Samen Werkt Beter werken een 15-tal organisaties, ieder vanuit hun eigen verantwoordelijkheid aan een gezamenlijke koers voor natuur en economie in Overijssel en aan de uitvoering van deze koers. Wij zijn één van deze partijen. Periodiek wordt de agenda geactualiseerd.

Acties

  1. Wij brengen provinciale opgaven in het landelijk gebied in 'Samen werkt beter' in en dragen bij aan onderwerpen die de partners inbrengen.

Toelichting op voortgang

In 2018 is het bestuurlijk overleg Samen werkt beter vijf maal bijeengeweest. Inmiddels bestaat Samen werkt beter 5 jaar. De partners onderkennen het belang van Samen werkt beter om ook in de toekomst over de grenzen van het eigen belang heen te kijken. In 2018 heeft een kennismakingsbijeenkomst plaatsgevonden met het Platform ruimtelijk domein VNG Overijssel (wethouders). De ambitie is de betrokkenheid van gemeenten bij Samen werkt beter te vergroten.

Naast de gebiedsprocessen van de Ontwikkelopgave, komen er nieuwe onderwerpen bij. In 2018 hebben partners afgesproken de sturing van het uitvoeringsprogramma Natuur voor elkaar gezamenlijk op te pakken. Voor de toekomst zijn verduurzaming van het landelijk gebied en de klimaattransitie onderwerpen waar de partners aan willen bijdragen. Eind 2018 is gestart met een vernieuwde gezamenlijke visie hoe bij deze onderwerpen samen te werken.

Wij hebben de onafhankelijk voorzitter van het bestuurlijk overleg ambtelijk gefaciliteerd bij het voorbereiden van de vergaderingen en het verwerken van de afspraken.

Financiën

Geen afwijking.

Basisinformatie

Verantwoordelijk portefeuillehouder:

Hester Maij

Rol provincie:

De provincie heeft meerdere rollen, namelijk die van faciliteerder, belangenassembleur, beïnvloeder, regisseur en investeerder.

Looptijd prestatie:

Structureel.

Relatie met reserve Natuurnetwerk Nederland / Kwaliteit van Overijssel:

Nee.