Context

De inwoners in Overijssel waarderen het culturele aanbod in Overijssel, dat bovendien goed wordt bezocht (Burgerpanel Overijssel). Dat willen wij graag zo houden en dat vraagt continu aandacht. Sterker dan voorheen maken traditionele publieksvoorkeuren plaats voor nieuwe voorkeuren. Elke nieuwe generatie voegt hier zijn voorkeur aan toe. Toekomstbestendig aanbod weet zich hieraan aan te passen. Er is ruimte voor vernieuwing en ontwikkeling. Een sterke infrastructuur die verankerd is in de samenleving, maakt dit mogelijk.  De cultuurnota Ruimte voor Cultuur van het ministerie van OCW gaat hier op in. Het Rijk agendeert het belang van sterk regionaal cultuurbeleid en een gezamenlijke inspanning van sector en overheden voor een verbeterde afstemming tussen de vraag naar cultuur en het aanbod, nu en in de toekomst. Met het Cultuurmanifest Oost-Nederland sluiten de overheden in landsdeel Oost zich hierbij aan.