Context

Via het project Natuurrealisatie Reggedal bij Enter leveren wij in 2018 een oppervlakte van 115 hectare nieuwe natuur op. Voor de afrondende realisatie van de (particuliere) natuurontwikkelingopgave hebben wij eerder aangegeven kans te zien om onze doelstelling in het particulier natuurbeheer via “andere wegen” te realiseren. Hiervoor zijn twee tenders gestart: één gericht op circa 70 ha nieuwe natuur en één voor een kwaliteitsimpuls in bestaande natuur. Tot en met 2023 verzorgen wij jaarlijks de administratieve afhandeling van de leningen van voor 2007, die zijn verstrekt aan het Groenfonds ten behoeve van particuliere natuurrealisatie.

Acties

  1. Wij realiseren het project Reggedal bij Enter in 2018. Financiële afronding in 2019.
  2. Wij voeren de Tender Particuliere Natuurrealisatie uit gericht op circa 70 ha nieuwe natuur. In 2018/2019 ligt het zwaartepunt op het verlenen van subsidie. De projecten komen in de periode daarna tot fysieke realisatie en afronding.
  3. Wij voeren de Tender Kwaliteitsimpuls bestaande natuur uit gericht op het nemen van maatregelen binnen bestaande natuur om de natuurkwaliteit te verhogen. In 2018/2019 ligt het zwaartepunt op het verlenen van subsidie.
  4. Wij handelen jaarbijdrage Groenfondsleningen ten behoeve van particuliere natuurrealisatie (SKNL) administratief af.

Toelichting op voortgang

Het Enters Reggedal is in 2018 voor het overgrote deel uitgevoerd. Het natuurdeel is ingericht en grotendeels afgerekend met de provincie. Medio 2019 vindt de algehele oplevering van natuur- en waterdoelen plaats waarna de definitieve afrekening van de natuurinrichting volgt.

Van de beschikbare 70 ha is in 2018 voor 26 ha gebruik gemaakt van de Tender Particuliere Natuurrealisatie. In totaal is nu circa 49 ha beschikt. In 2019 kan voor de overige 22 ha nog subsidie voor omvorming naar natuur worden aangevraagd.

Binnen de Tender Kwaliteitsimpuls hebben 10 aanvragers hun inrichtingsplan en subsidieverzoek ingediend. De tot nu toe ingediende aanvragen hebben betrekking op een oppervlakte van circa 105 ha natuur. De laatste 2 potentiële deelnemers zullen in 2019 de kwaliteitsimpuls aanvragen.

We hebben de jaarlijkse administratieve afhandeling/aflossing van de Groenfondsleningen gedaan.

Financiën

Begrotingswijziging PS

In het Statenvoorstel 2019/12 hebben wij begin 2019 voorgesteld om vanuit de reserve afrekening pMJP € 2 miljoen beschikbaar te stellen voor "Toekomstgerichte erven".

In het oorspronkelijke voorstel voor de regiodeal vroegen we € 2,0 miljoen van het Rijk en gingen we uit van een provinciale bijdrage van € 2,0 miljoen. Dat was voor een looptijd van 4 jaar. In het Statenvoorstel wordt voorgesteld om nu te starten met een provinciale bijdrage van € 2,0 miljoen. Vanuit het Interbestuurlijk Programma (IBP) verwachten we cofinanciering zodat we de volledige ambitie waar kunnen maken. We kunnen nu alvast voor de jaren 2019-2020 vorm geven aan toekomstgerichte erven. Ondertussen kijken we ook naar de mogelijkheden om combinaties te maken met andere (Rijks)programma`s zoals de klimaatopgaven.

Wij stellen u voor om een bedrag van € 2 miljoen te onttrekken aan de reserve afrekening pMJP en toe te voegen aan de Reserve Uitvoering kwaliteit van Overijssel ten behoeve van prestatie 2.5.3 in de begroting 2019.

Binnen het budget Kwaliteit van Overijssel is eind 2018 nog € 4,3 miljoen gereserveerd voor de uitfinanciering van bestuurlijke verplichting van SKNL particuliere natuurrealisatie. Deze opgave zal voor € 2 miljoen worden gerealiseerd binnen de Ontwikkelopgave Natura2000.

Voor de uitfinanciering van de bestuurlijke verplichtingen stellen wij u voor om vanuit de reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel € 2 miljoen over te hevelen naar de Uitvoeringsreserve Natuurnetwerk Nederland.

Daarnaast is een deel van de reservering voor de bestuurlijke verplichting, ad. € 1,824 miljoen, niet meer nodig voor de SKNL particuliere natuurrealisatie. In het Landinrichtingsproject Staphorst is echter een grote oppervlakte nieuwe natuur toegedeeld aan Landschap Overijssel (46,1 ha) en een kleiner deel aan Staatsbosbeheer (3,3 ha). Deze nieuwe natuur komt voort uit het verbetervoorstel Reestdal. Deze € 1,824 miljoen is een extra bijdrage voor dit verbetervoorstel.

Voor de dekking van deze toedeling stellen wij u voor om vanuit de reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel € 1,824 miljoen over te hevelen naar de Uitvoeringsreserve Natuurnetwerk Nederland.

De bijbehorende wijzigingen van de begroting 2019 worden verwerkt via Kerntaak 20.

Begrotingswijziging GS

Zoals inhoudelijk toegelicht is het project Reggedal bij Enter grotendeels uitgevoerd in 2018. De definitieve afrekening van het project zal echter plaatsvinden in 2019. Voor de dekking van deze afrekening hebben wij besloten om het niet bestede budget, ad. € 575.000 door te schuiven naar 2019.

Op basis van de spelregels van de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel hebben wij besloten om een bedrag van € 575.000 te onttrekken aan de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel en toe te voegen aan de jaarschijf 2019 van prestatie 3.2.3 van de begroting 2019.

Basisinformatie

Verantwoordelijk portefeuillehouder:

Hester Maij

Rol provincie:

Bij deze prestatie hebben wij een opdrachtgevende en faciliterende rol.

Looptijd prestatie:

Niet structureel. Eindigt naar verwachting in 2043

Relatie met reserve Natuurnetwerk Nederland / Kwaliteit van Overijssel:

Ja. Bijbehorend investeringsvoorstel:

Inrichting Landelijk Gebied. Voorstel voor indicatieve verdeling van het budget uit het Hoofdlijnenakkoord 2011-2015 [PS/2012/437 ] en bijbehorend besluit.

Statenvoorstel Uitvoeringsreserve EHS [PS/2014/62 ] en bijbehorend besluit.