Context

Wij zetten de doelstellingen voor bescherming en beheer uit de eerdere begroting voort. Met de inwerkingtreding van de Wet natuurbescherming (1 januari 2017) neemt het aantal taken en bevoegdheden van de provincie toe. In deze wet zijn drie bestaande wetten (de Boswet, de Flora- en faunawet en de Natuurbeschermingswet) samengevoegd.

Als ontwikkelaar en investeerder bekijken wij op welke wijze het natuur- en landschapsbeheer structureel, duurzaam en kosteneffectief vorm kan krijgen. Naast subsidieverlening zetten wij ook in op andere instrumenten voor de ontwikkeling en het beheer van natuur en landschap. Als bevoegd gezag zijn wij verantwoordelijk voor de uitvoering van de Wet natuurbescherming. Wij blijven ernaar streven dit effectief en efficiënt te doen met minimale lasten voor ondernemers en inwoners.