Context

De rapporten van de commissie Depla en van de Raad voor financiële verhoudingen zijn de aanleiding om landelijk na te denken over de uniformering en positionering van het financieel toezicht. Het ministerie van Binnenlandse Zaken heeft het onderwerp opgepakt. Binnen het Inter Provinciaaloverleg is een kopgroep gevormd die namens de provincies zal opereren. De Vereniging van Nederlandse gemeenten doet ook mee aan de discussie. De verwachting is dat in de tweede helft 2017/eerste helft 2018 hier meer duidelijkheid over komt.

De financiële positie van gemeenten heeft een boost gekregen door de positieve economische ontwikkelingen (hogere algemene uitkering gemeentefonds, aantrekkende grondverkopen en minder uitkeringsgerechtigden). Niettemin zijn er toch nog zorgen voor ten aanzien van de onzekerheden in  het sociaal domein. In mindere mate geld dit voor de ingenomen grondposities. Naast het reguliere toezicht hebben wij voor de (verdere) digitale ontsluiting van de gemeentefinanciën en de begrotingscans als speerpunten staan.

Acties

  1. Wij houden financieel toezicht op gemeenten, waterschappen en gemeenschappelijke regelingen. In de uitvoering hiervan kiezen wij voor de voorkantbenadering, zodat wij tijdig geïnformeerd zijn over hun financiële situatie. Deze voorkantbenadering betekent dat we vroegtijdig met gemeenten in dialoog gaan over verschillende keuzemogelijkheden en gevolgen.
  2. Wij delen onze kennis actief. Dit bevordert (financieel) gezonde gemeenten, waterschappen en gemeenschappelijke regelingen. Wij doen dit onder meer door het verder uitbouwen van de databank gemeentefinanciën zodat vergelijkingen tussen gemeenten nog beter te maken zijn.
  3. Wij fungeren (op verzoek) als sparringpartner voor raad, college en ambtenaren op financieel gebied. Dit met respect voor de autonome verantwoordelijkheid van gemeente/gemeenschappelijke regeling en onder voorwaarde dat de toezichtstaak niet in het geding komt.
  4. Wij spelen een centrale rol in het verspreiden van informatie en kennis over gemeenschappelijke opgaven met een financiële impact (o.a. best practices, organiseren van een gemeentedag, het deelnemen aan ambtelijke en bestuurlijke netwerken, begrotingsscans, presentaties etc.).

Toelichting op voortgang

Het financieel toezicht is uitgevoerd bij alle gemeenten, waterschappen en gemeenschappelijke regelingen. Onze voorkantbenadering, waarbij wij ambtelijk en bestuurlijk partijen al in een vroeg stadium informeren en met hen onze bevindingen delen, wordt door de partners gewaardeerd.   Informatiebijeenkomsten voor financiële ambtenaren en wethouders financien zijn georganiseerd en afgerond. Gemeenten hebben in 2018 vaker interesse getoond voor het uitvoeren van financiële scans; 6 gemeenten hebben een financiële scan uitgevoerd, 6 gemeenten staan in de planning voor 2019.

Financiën

Basisinformatie

Verantwoordelijk portefeuillehouder:

Monique van Haaf

Rol provincie:

Wij hebben de wettelijke rol van toezichthouder.

Looptijd prestatie:

Structureel.

Relatie met reserve Natuurnetwerk Nederland / Kwaliteit van Overijssel:

Ja. Bijbehorend investeringsvoorstel:

Het investeringsvoorstel Kwaliteit Openbaar Bestuur is in 2016 door Provinciale Staten aangenomen [PS/2016/344 ] (bijbehorend besluit).

Deze prestatie heeft een relatie met de andere prestaties uit het investeringsvoorstel: 7.1.1, 7.1.2, 7.1.6, 7.2.3, 7.3.1, 7.3.2, 7.3.4.