Context

De provincies hebben voorjaar 2017 besloten voor deze taak de rol van "gelijkwaardig partner" (voorheen: "mededepartement") in te gaan nemen. Dit houdt onder andere in dat de provincies een grotere rol en inbreng krijgen bij Raadstrajecten waarin besloten wordt over Europees natuurbeleid.  Inhoudelijk ligt in "Brussel" in de periode 2017-2020 de focus op de uitvoering van het Actieplan voor natuur, mensen en economie voor een betere en slimmere uitvoering van de vogel- en habitatrichtlijnen. Daarnaast gaat aandacht uit naar de voorbereiding van het Europese natuurbeleid 2020-2027.

Acties

  1. In IPO-verband de Nederlandse inzet (Rijk en IPO) voor het Actieplan voor natuur, mensen en economie voorbereiden en inbrengen. In het vervolg van de Nederlandse inzet voor de fitness check van de vogel- en habitatrichtlijnen licht de focus hierbij om het vergroten van de flexibiliteit in de uitvoering van de richtlijnen.

Toelichting op voortgang

Conform de planning van het Europese Actieplan is in 2018 in expertgroep-bijeenkomsten met vertegenwoordigers van de Europese Commissie (EC) en lidstaten en in bilateraal overleg EC-Nederland inbreng geleverd bij de uitwerking van activiteiten van de EC in het kader van de Europese biodiversiteitsstrategie 2013-2020 en de voorbereiding van de Europese biodiversiteitsstrategie 2021-2027. Eén van de activiteiten is de herziening van de zogenaamde richtsnoeren van de Vogel- en Habitatrichtlijnen (documenten die toelichtingen bevatten op hoe deze richtlijnen toe te passen). Deze herzieningen lijken vooralsnog geen aanknopingspunten te gaan bieden voor een flexibelere uitvoering van de richtlijnen in Nederland.

Financiën

Geen afwijking.

Basisinformatie

Verantwoordelijk portefeuillehouder:

Hester Maij

Rol provincie:

De provincie is beïnvloeder.

Looptijd prestatie:

Structureel.

Relatie met reserve Natuurnetwerk Nederland / Kwaliteit van Overijssel:

Nee.