Context

Wij houden vast aan de doelstelling van 20% hernieuwbare energie en willen deze in 2023 realiseren.

Wij stimuleren en steunen projecten van inwoners, ondernemers, instellingen en overheden, waardoor er een snellere ontwikkeling van hernieuwbare energie en verlaging van het gebruik van fossiel energie plaatsvindt. Wij doen dit door kennis te delen, partijen met elkaar te verbinden, netwerken op te bouwen, ruimte te bieden binnen de kaders van omgevingsbeleid en vergunningverlening en door het aanbieden van verschillende financieringsvormen. Zo nodig initiëren wij projecten als er op deelterreinen onvoldoende initiatieven tot stand komen.

Het verhogen van het aandeel hernieuwbare energie vraagt een transitie van de markt die van oudsher is ingericht op fossiele energie. Dit vergt samenwerking van overheden, bedrijven, instellingen, inwoners en lokale initiatieven. Op nationaal niveau werken partijen – inclusief het Interprovinciaal Overleg en het Rijk – samen aan het Nationaal Energieakkoord voor duurzame groei en op Europese schaal is energie één van de prominente thema’s.